امروز دوشنبه 04 شهریور 1398
file.cloob24.com
0

بخش اول

رشد اقتصاد ملي دانايي محور

در تعامل با اقتصاد جهاني

فصل اول

بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي

ماده 1

ماده 2

ماده 3

ماده 4

ماده 5

ماده 6

ماده 7

ماده 8

ماده 9

ماده 10

ماده 12

ماده 13

ماده 14

ماده 15

ماده 16

ماده 17

ماده 18

ماده 20

ماده 21

ماده 22

ماده 23

ماده 24

ماده 25

ماده 26

ماده 27

ماده 10

ماده 11

ماده 12

ماده 65

ماده 67

ماده96

ماده 13

ماده 14

ماده 15

ماده 16

ماده 17

ماده 18

ماده 19

ماده 20

ماده 121

ماده 122

ماده 134

ماده 21

ماده 22

ماده 23

ماده 24

ماده 25

ماده 26

ماده 27

ماده 28

ماده 29

ماده 127

ماده 128

ماده 129

ماده 131

ماده 132

ماده 30

ماده 31

ماده 32

فصل دوم

تعامل فعال با اقتصاد جهاني

ماده 33

ماده 34

ماده 35

ماده 36

ماده 114

ماده 117

تبصره 2- ماده86

فصل سوم

رقابت پذيري اقتصادي

ماده 37

ماده 38

ماده 39

ماده 40

ماده 41

ماده 42

ماده 34

ماده 88

فصل چهارم

توسعه مبتني بر دانايي

ماده 43

ماده 44

ماده 45

ماده 46

ماده 47

ماده 48

ماده 49

ماده 50

ماده 51

بند الف ماده 154

بند الف و ب ماده 144

ماده 52

ماده 53

ماده 149

ماده 151

بند الف ماده 147

ماده 54

ماده 55

ماده 56

ماده 57

بخش دوم

حفظ محيط زيست آمايش سرزمين و توازن منطقه اي

فصل پنجم

حفظ محيط زيست

ماده 56

ماده 59

ماده 60

ماده 61

ماده 62

ماده 63

ماده 64

ماده 65

ماده 66

ماده 67

ماده 68

ماده 69

ماده 70

ماده 71

ماده 105

بند ج ماده 104

فصل ششم

آمايش سرزمين و توازن منطقه اي

ماده 72

ماده 73

ماده 74

ماده 75

ماده 76

ماده 77

ماده 78

ماده 79

ماده 80

ماده 81

ماده 82

ماده 83

ماده 70

ماده 71

ماده 77

ماده 181

بخش سوم

توسعه سلامت، امنيت انساني و عدالت اجتماعي

فصل هفتم

ارتقاي سلامت و بهبود کيفيت زندگي

ماده 84

ماده85

ماده86

ماده 87

ماده88

ماده89

ماده90

ماده91

ماده92

ماده 93

ماده94

ماده 194

فصل هشتم

ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي

ماده 95

ماده 96

ماده 97

ماده98

ماده99

ماده100

ماده 101

ماده 102

ماده 42

ماده 103

ماده 46

ماده 48

ماده 49

ماده 50

ماده 51

بخش چهارم

صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي - ايراني

فصل نهم

توسعه فرهنگي

ماده 104

ماده 105

ماده 156

ماده 161

بند الف ماده 162

ماده 106

ماده 107

ماده 163

ماده 108

ماده 109

ماده 110

ماده 111

ماده 112

ماده 113

ماده 114

ماده 115

ماده 165

ماده 166

ماده 116

ماده 117

ماده 118

ماده 169

ماده 170

بخش پنجم تأمين مطمئن امنيت ملي

فصل دهم

امنيت ملّي

ماده 119

ماده 120

ماده 121

ماده 122

ماده 123

ماده 124

ماده125

ماده 126

ماده 127

ماده 128

ماده 129

ماده 171

ماده 175

ماده 176

ماده 178

ماده 179

ماده 180

ماده 181

ماده 183

ماده 184

ماده 185

ماده 186

فصل يازدهم

توسعه امور قضايي

ماده 130

ماده 131

ماده 132

سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور مکلف است، به منظور بهبود وضعيت زندانها

ماده133

ماده 134

ماده 189

بخش ششم

نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاکميت

فصل دوازدهم

نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاکميت

ماده 135

ماده 136

ماده 137

ماده 138

ماده 139

ماده 140

ماده 141

ماده 142

ماده 143

ماده 144

ماده 145

ماده 146

ماده 147

ماده 148

ماده 149

ماده 150

ماده 151

ماده 152

ماده 153

ماده 154

ماده 1

ماده 90

ماده123

فصل سيزدهم

سامان عمليات اجرايي برنامه

ماده 155

فصل چهاردهم

تنفيذ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

ماده 156

فصل پانزدهم

نظارت

ماده 157

ماده 158

ماده 159

ماده 160

ماده 161

بخش هفتم

جداول کمي برنامه چهارم توسعه

قانون تنظيم بخشي از

مقررات مالي دولت

موضوع ماده (156)

قانون برنامه چهارم توسعه

ماده 1

ماده 2

ماده 3

ماده 4

ماده 5

ماده 6

ماده 7

ماده 8

ماده 9

ماده 10

ماده 11

ماده 12

ماده 13

ماده 14

ماده 15

ماده 16

ماده 17

ماده 18

ماده 19

ماده 20

ماده 21

ماده 22

ماده 23

ماده 24

ماده 25

ماده 26

ماده 27

ماده 28

ماده 29

ماده 30

ماده 31

ماده 32

ماده 33

ماده 34

ماده 35

ماده 36

ماده 37

ماده 38

ماده 39

ماده 40

ماده 41

ماده 42

ماده 43

ماده 44

ماده 45

ماده 46

ماده 47

ماده 48

ماده 49

ماده 50

ماده 51

ماده 52

ماده 53

ماده 54

ماده 55

ماده 56

ماده 57

ماده 58

ماده 59

ماده 60

ماده 61

ماده 62

ماده 63

ماده 64

ماده 65

ماده 66

ماده 67

ماده 68

ماده 69

ماده 70

ماده 71

ماده 72

ماده 73

ماده 74

ماده 75

ماده 76

ماده 77

ماده 78

ماده 79

ماده 80

به دستگاه هاي اجرايي مرکزي اجازه داده مي شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%)از

ماده 81

ماده 82

ماده 83

ماده 84

ماده 85

ماده 86

ماده 87

ماده 88

ماده 89

ماده 90

ماده 91

ماده 92

ماده 93

ماده 94

ماده 95

ماده 96

ماده 97

ماده 98

ماده 99

ماده 100

ماده 101

ماده 102

ماده 103

ماده 104

ماده 105

ماده 106

ماده 107

ماده 108

ماده 109

ماده 110

ماده 111

ماده 112

ماده 113

ماده 114

قیمت: 8000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه