امروز چهارشنبه 30 مرداد 1398
file.cloob24.com
0

تعريف مديريت

انواع مديريت

تعريف پروژه

تعريف چرخة حيات پروژه

ويژگي هاي چرخة حيات پروژه

شروع پروژه(دوران ابتدائي)

دوره ي اجراي پروژه (دوران مياني)

خاتمه ي پروژه (دوران پاياني)

مراحل شکل گيري يک پروژه ي عمراني

دسته بندي نحوه ي انجام پروژه با توجه به عوامل درگير

کارفرما کيست؟

وظايف و اختيارات کارفرما

مشاور کيست؟

خدمات مشاور

نحوه ي رتبه بندي مشاور (3 گريد يا رتبه)

نحوه ي ارجاي کار به مشاور

پيمانکار کيست؟

رسته هاي فعاليت پيمانکاري

نحوه ي رتبه بندي پيمانکار (5 گريد يا رتبه)

خدمات مديريت طرح

نحوه ي ارجاي کار به مديريت طرح

قرارداد هاي داراي پيچيدگي کم و کم نياز به سرمايه

قرارداد هاي داراي پيچيدگي زياد و قراردادهاي جذب سرمايه اي

روش اماني

روش طرح و ساخت (2 عاملي)

روش مرسوم (3 عاملي)

قراردادهاي تيپ مديريت (4 عاملي)

روش مديريت ساخت (CM)

روش پيمانکاري مديريت (MC)

روش مديريت پروژه (PM)

جدول مقايسه اي قراردادهاي داراي پيچيدگي کم

روش اجاره

قراردادهاي B.O.T. (Build Operate Transfer)

قراردادهاي امتيازي

قراردادهاي مشارکت

قراردادهاي پيمانکاري (EP & EPC)

انواع روشهاي بازپرداخت هزينه در قراردادهاي معمول

قراردادهاي قيمت مقطوع

قراردادهاي درصد هزينه

قراردادهاي فهرست بهايي

قراردادهاي هزينه ي واحد (متر مربعي)

انواع مناقصه

مراحل انجام مناقصه

تعريف پيمان

تعريف موافقتنامه

شرايط عمومي پيمان

شرايط خصوصي پيمان

اسناد و مدارک موجود در يک پيمان

فصول شرايط عمومي پيمان

چرا برنامه ريزي مي کنيم؟

مسووليت هاي مديريت

پروسه ي برنامه ريزي و کنترل پروژه

گام اول تعريف پروژه و تعيين اهداف

گام دوم مشخص نمودن فعاليتهاي لازم

ساختار شکست کار يا WBS

ساختار شکست کار يا WBS

گام سوم مشخص نمودن روابط پيش نيازي و وابستگي ها

گام چهارم و پنجم مشخص نمودن روشهاي اجرايي و افراد مورد نياز

گام ششم تخصيص زمان و منابع

گام هفتم در نظر گرفتن محدوديت هاي منابع

گام هشتم جمع آوري بازخوردها در حين اجرا و تنظيم برنامه

تکنيکهاي برنامه ريزي

CPM يا روش مسير بحراني

محاسبات زمان در CPM يا روش مسير بحراني

محاسبه شناوري ها در CPM يا روش مسير بحراني

مثال CPM يا روش مسير بحراني

قیمت: 7000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه