امروز دوشنبه 27 آبان 1398
file.cloob24.com
0

بدون تصاویر

مقدمه

انتخاب موضوع

موضوع تحقيق و طرحی

بيان مسئله

مبانی نظری عام طرح

انتخاب سيستم

معرفي موضوع مجتمع مسکوني

بررسي شاخص هاي اصلي مسکن اجتماعي

بررسي ضوابط و استانداردهاي مسکن اجتماعي

ضريب پارکينگ

کنترل مشرفيت در واحدهاي مسکوني

سازمان خانه

عملکرد و تجهيزات مسکن

عرصه والدين

عرصه مشترک

تجهيزات

عرصه فرزندان

عرصه خويشاوند- فرد يا افراد همراه خانواده

عرصه مهمان

شبکه دسترسي

نتيجه گيري

محله

اهداف کيفي محله

ايجاد آرامش

تأمين آسايش

ايجاد حس مکان

دلچسب و خودماني بودن فضاها

آميختگي با رنگ و بوي مذهبي

ايجاد هويت

ايجاد وحدت

تنوع

تأثير تغيير ارزش ها و ضوابط بر بافت هاي جديد مسکوني

خوانايي

تأثير معماری بر رفتار انسان ها نسبت به حريم ديگران

کنترل مشرفيت

مفهوم مسکن – سکونت – سکونت گاه

نيازهای اساسی زيستی.

2- نيازهای اقتصادی.

نيازهای اجتماعی - فرهنگ

تعريف سازمان بهداشت جهانی از مسکن

نيازها از ديد علم جامعه شناسی

نحوه طبقه بندی نيازها

تعيين نيازهايي که در محيط مسکونی

دورنمای تحول بعد خانوار

سابقه زندگی در مجتمع های مسکونی در ايران

جمع بندی مطالعات پايه

مسکن

خانه متصل

نيازهای فردی و جمعی

خانه با حياط مرکزی

خانه تک واحدی مستقل

آپارتمان های مرتفع

برج در فضای سبز

آپارتمان های با ارتفاع متوسط

اهداف مسکن در کشورهای جهان سوم

جمع بندی مطالعات تکميلی

رابطه همسايگی

مسکن و اقليم

کيفيت فضايي شهری

انسان و درک فضا

سيمای محيط

عملکرد و تجهيزات خانه

خوانايي

روابط موجود بين عوامل سيمای شهر

محيط مسکونی

محيط کالبدی

محيط اجتماعی

طراحی سايت

اشراف

کنترل سروصدا

امنيت

انواع محافظت

روابط همسايگی و تأثير آن

گردش در فضا

مسکن و فضای باز

فرم زمين به صورت خط

شکل زمين به صورت حصار

تأمين آسايش

آب به صورت طرح

اهداف طراحی آب

آب از نظر حرکت

فرم زمين و آسايش

عناصر طراحی بصری

گياهان

طبقات گياهان

جمع بندی مطالعات زمينه

نگاهي کوتاه به تهران

تاريخچه تهران

سابقه پيدايش منطقه 22 شهرداري تهران

مشخصات جغرافيايي و اقليمي منطقه 22 شهرداري تهران

وضعيت بافت مسکوني موجود در منطقه

معرفي شهرک هاي مسکوني موجود در منطقه 22

بافت جديد در مقايسه با بافت قديم

درعين حال لکه هاي متمرکز شکل گرفته اند.

پتانسيل هاي توسعه منطقه

توان محيطي

توان تحرکاتي و ارتباطي

توان حقوق و اجرايي

وضعيت اقليم و هواشناسي منطقه

شرح خدمات

مرحله سوم (تجزيه و تحليل)

مرحله چهارم (نتايج)

ويژگي هاي مثبت زيست محيطي

پتانسيل هاي اکولوژيکي منطقه

هيدرولوژي منطقه 22

هيدروژئولوژي

بررسي هاي ژئوفيزيک منطقه 22 شهرداري تهران

تيپ آب منطقه 22 شهرداري تهران

کيفيت هاي آبهاي زيرزميني منطقه 22 شهرداري تهران

بخش چين هاي کناري البرز

بخش البرز مرتفع

خاک شناسي منطقه

اکوسيستم صخره اي بسيار مرتفع

اکوسيستم کوهستاني نسبتا مرتفع

اکوسيستم فلات ها و تراس ها

اکوسيستم جنگلي دست کاشت

اکوسيستمي استپي مرتعي شيبدار

اکوسيستم کشاورزي

اکوسيستم شهري صنعتي

حوزه هاي آبخيز

نقش رياضي در طراحي عملکرد معماري

ايده اصلي طراحي مجتمع مسکوني

ايده شکل گيري واحدهاي همسايگي

ارتباطات حرکتي و بصري

ملاحظات شهري

تاريخچه صنعت بتن پيش تنيده پيش ساخته

هندسه معماري

موانع رشد صنعت بتن پيش ساخته

سيستم هاي مقاوم در برابر بارهاي جانبي

تأسيسات

قاب هاي پيش ساخته

پانل هاي خارجي نما

منبع ندارد

قیمت: 10000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه