امروز پنجشنبه 06 تیر 1398
file.cloob24.com
0

فصل اول: کليات تحقيق

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف کلی تحقیق

هدف هاي تحقيق

فرضيه هاي تحقيق

متغيرهاي تحقيق

تعاريف عملياتي واژه ها و مفاهيم

فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق

عوامل موثر بر ایجاد انگیزه

دیدگاه سیستمی انگیزش در سازمان

مدل اقتضایی انگیزش

نظریه های فرایندی

تئوریهای انگیزشی

نیاز به کسب موفقیت

نیاز به وابستگی

نیاز به قدرت

عوامل راضی کننده یا انگیزشی

عوامل بهداشتی یا عدم رضایت

جدول تئوری های فرآیندی

رفع احساس نابرابری

تئوری انتظار

پاداشهای درونی و بیرونی

تئوری تقویت رفتار

طرحهای انگیزش سازمانی

نتیجه گیری و پیشنهادها

تعريف مديريت

انگيزش

عوامل مؤثر در انگيزش

انگيزش وطراحي سيستم پاداش مؤثر

بررسي جوانب مختلف انگيزش کارکنان در سازمان

نگرش هاي مرسوم به انگيزش در سازمان

الگوي روابط انساني

الگوي منابع انساني

متغيرهاي مؤثر در انگيزش کارکنان

الگوي عمومي انگيزش بر انگيزش در مديريت

ويژگي هاي فردي

ويژگي هاي شغل

ويژگي هاي موقعيت کاري

متغيرهاي مؤثر در انگيزش

ويژگي هاي فردي انگيزش

سلسله مراتب نيازها

نظرات اتکينسون و مک کلاند

نظريه دو عاملي انگيزش

فرهنگ سازماني

محيط محاور کاري

برخورد با آثار نامطلوب به جاي مانده بر رفتار

روش هاي اصلاح رفتار

دستورهايي براي اصلاح رفتار

چگونگي ارتباط گروه و ايجاد انگيزش

رقابت گروه ها با هم ورقابت بين گروهي

روابط ايستا و پايدار

انحرافات اجتماعي و نقش آن برانگيزش کارکنان در سازمان

مفهوم تشويق و تنبيه در منابع انساني

انگیزه ها و کوششهای انسان

انگیزه های فیزیولوژیایی

انگیزه های فیزیولوژیایی در سطح بقای نفس

انگیزه های گرسنگی، تشنگی و خواب

انگیزه امنیت و احتراز از درد

انگیزه های فیزیولوژیایی در سطح تحقق نفس

انگیزه های روانی

نظم، فهم، و پیش بینی

انگیزه کفایت، شایستگیو امنیت

انگیزه محبت و وابستگی

انگیزه عزت نفس، ارزش داشتن، و همسان سازی

انگیزه ارزش، معنی، هدف و امید

انگیزه های روانی در سطح تحقق نفس

انگیزه های اجتماعی (نیروهای اجتماعی در انگیزش)

انگیزه های ناخودآگاه

انگیزش و رفتار

فعالیت و برانگیختگی

گزینندگی انگیزشی

مراحل انگیزشی

الگوهای انگیزشی و سبک زندگی

فشارهای روانی

ناکامی

تعارض

فصل سوم: روش تحقيق  

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری در تحقیق

روش تحقیق

روش آماری مربوط به فرضیه

فصل چهارم: يافته ها وتجزيه و تحليل دادها

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري  

بحث و نتیجه

پیشنهادات

محدودیت ها

منابع و مآخذ

پرسشنامه

قیمت: 10000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه