امروز پنجشنبه 27 تیر 1398
file.cloob24.com
0

مقدمه

فصل اول ـ کلیات

شرکت کشت و صنعت بهشاد خراسان

تاريخچه تاسيس و فعاليت شرکت بهشاد

اهداف کارخانه

ظرفيت کارخانه

نمودار سازماني

پلان شرکت بهشاد

فصل دوم ـ سيستم حقوق و دستمزد

اهميت سيستم حقوق و دستمزد

تعريف سيستم حقوق و دستمزد

داده هاي مربوط به سهم نيروي کار عبارتند از

کنترل داخلي سيستم حقوق و دستمزد

دايره کارگزيني

دايره ثبت اوقات کار

دايره حقوق و دستمزد

دايره پرداخت

حسابداري هزينه حقوق و دستمزد

درآمد کارکنان

مزد

حق السعي

مزد ثابت

پاداش

کسور مربوط به درآمدکارکنان

حق بيمه سهم کارکنان

ماليات حقوق و دستمزد

ساير کسور

تعيين مبلغ خالص قابل پرداخت

مدارک سيستم حقوق و دستمزد

ليست حقوق و دستمزد

ثبت هزينه حقوق و دستمزد دردفاتر

حق بيمه سهم کارفرما

صورت حساب حقوق و دستمزد

کارت مشخصات حقوق و دستمزد

کارت مجموع در آمد کارکنان

تفاوت بين کارکنان و پيمانکاران

نکات کلي واصولي درطراحي سيستم ها

الف پرسنل واجد شرايط

ب تعيين مسئوليت ها

ج تفکيک مسئوليت براي عمليات مربوط به هم

د تفکيک عمليات از حسابداري

ه بکارگيري شيوه هاي کنترل وحفاظت

و مميزي مستقل

ويژگي هاي اطلاعات وارده به سيستم

کنترلهاي داخلي سيستم حقوق و دستمزد

1. صدور چک عهده حساب بانکي واحد

2. پرداخت نقدي

3. واريز حقوق به حساب بانکي کارکنان

روش ثبت درحسابها

بازنشستگي و پس انداز کارکنان

تأثير طرحهاي تشويق دستمزد

ماليات حقوق و دستمزد

فصل سوم ـ آشنايي با برخي از اصطلاحات حقوق و دستمزد

آشنايي با برخي از اصطلاحات

کنترل دستمزد

دستمزد مستقيم

دستمزد غير مستقيم

زمان عادي انجام کار

زمان استاندارد انجام کار

دواير کنترل کننده حقوق و دستمزد

دايره کارگزيني

2. دايره زمان سنجي

.دايره برنامه ريزي توليد

4. دايره ثبت اوقات کار

5. دايره حسابداري حقوق و دستمزد

6. دايره حسابداري بهاي تمام شده

اطلاعات لازم براي محاسبه حقوق ودستمزد

حقوق پايه

ساعات کار عادي

ساعات کار اضافي (اضافه کاري)

مثال

نوبت کاري

پاداش

مثال

مرخصي استحقاقي

طرحهاي تشويقي دستمزد

کارآموزي

اوقات تلف شده

تنظيم ليست حقوق و دستمزد

کسورحقوق و دستمزد

1. ماليات حقوق و دستمزد

2. حق بيمه هاي اجتماعي

صندوق اجراء (اجرائيات)

کسور توافقي

بدهي کارگر به شرکت تعاوني يا به اشخاص

مساعده يا پيش پرداخت حقوق و دستمزد

ثبتهاي حسابداري مربوط به حقوق و دستمزد

مثال

محاسبات مربوط به ثبت ليست حقوق و دستمزد

آرتيکل مربوط به تسهيم هزينه حقوق و دستمزد

محاسبات مربوط به تسهيم هزينه حقوق ودستمزد به قسمتهاي مختلف

آرتيکلهاي مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد. کسور مربوط و هزينه هاي وابسته به آن چنين است

پرداخت نقدي دستمزد ايام مرخصي

الف حداقل مزد ومزاياي

ج نحوه محاسبه مزد و فوق العاده يک ساعت اضافه کاري

مثال

فصل چهارم ـ نتيجه گيري

نتيجه گيري

پيشنهادات

فصل پنجم ـ فرم ها

قیمت: 8500 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه