امروز جمعه 27 دی 1398
file.cloob24.com
0
تعداد صفحات: 130 صفحه

خلاصه طرح

فصل اول

بررسي بازار

مقدمه

دلايل انتخاب محصول

نقش محصول در زنجيره توليد

زنجيره توليد چراغ خودرو

معرفي محصول و موارد کاربرد آن

مطالعه سيستماتيک بازار

تعريف محدوده محصول – بازار

شناخت عوامل موثر در تقاضا

از جمله عوامل موثردر تقاضاي اين محصول مي توان به موارد زير اشاره کرد

بخش بندي بازار

شناخت اطلاعات لازم

انتخاب روش پيش بيني

۷پيش بيني

براي محاسبه تقاضاي دارندگان خودرو و با درنظ رگرفتن ضريب (/)خواهيم داشت

حال با داشتن اين اطلاعات به انجام پيش بيني از طريق رگرسيون مي پردازيم

حال مي توان ميزان توليد را براي سالهاي تا بدست آورد

به اين ترتيب مقادير تقاضا براي محصول براساس تقاضاي توليدکننده برابر است با

به همين ترتيب براي دارندگان خودرو خواهيم داشت

حال مي توان ميزا ن تقاضا را براي سالهاي تا بدست آورد

به اين ترتيب پيش بيني تقاضا کل براي محصول مطابق جدول زير است

ميزان توليد خودروي پژو در سالهاي بين

ميزان مصرف چراغ خودرو پژو از سوي دارندگان خودرو

فصل دوم

طرح فني

مقدمه

ارزيابي روشهاي مختلف توليد و گزينش روش بهينه

تشريح فرآيند توليد

برش کاري

طرح و ساختمان قيچي هاي گيوتيني

جنس و ساختمان يک قيچي

سازندگان بزرگ و اصلي قيچي ها سه مسئله را در طرح ساختماني اين وسائل در نظر گرفته اند

)مقايسه قيچي هيدروليکي و مکانيکي

دستگاهها و تجهيزات خط توليد

برآورد مصرف ساليانه مواد اوليه مورد نياز واحد (چراغ جلو)

برآورد مصرف ساليانه مواد اوليه مورد نياز واحد (چراغ راهنما و خطر)

قيچي برش ورق

بدست مي آيد که در اين رابطه

II. پرسکاري

تقسيم بندي پرسها

پرس ها را از نقطه نظر محرک به دسته هاي ذيل مي توان تقسيم کرد

الف وسيله محرک ضربه زدن،

مکانيکي

هيدروليکي

ب تعداد ميل لنگ ها، ميله هاي هم محور و غيره

پرسهاي هيدروليکي

پرسهاي ميل لنگي

)تناژ پرسها

طرز عمل پرسها

يک عمله

دوعمله

سه عمله

پرس ضربه اي

تناژ پرس ضربه اي که به منظور برش قطعات بکار مي رود از رابطه ذيل بدست مي آيد.

پرس هيدروليک

تناژ پرس هاي هيدروليک که به منظور فرم دهي قطعات بکار مي رود از رابطه

لبه کاري

لعاب زني و پخت لعاب (لاک)

رسوب دهي بخار آلومينيم (Aluminum Vapour Deposition)

دستگاه رسوب دهي بخار آلومينيوم

ايجاد و اتصال با چسب

نقطه جوش

عمليات مونتاژ نهايي

بسته بندي

فرآيند توليد قطعات چراغ پژو

شيشه چراغ جلوي خودرو

تشريح عمليات لازم ساخت قطعه

کاسه چراغ

قاب نگهدارنده

قطعات اتصال چراغ به بدنه

بررسي ايستگاهها و شيوه هاي کنترل کيفيت

به طور کلي اهداف کنترل کيفيت را ميتوان به صورت زير خلاصه کرد

مراحل بازرسي کلي باتوجه به وضعيت هر صنعت به ترتيب ذيل مي باشند

کنترل مواد اوليه

کنترل عمليات توليد

بازرسي پس از پرسکاري

بازرسي صحت اتصال قاب نگهدارنده و قطعات اتصال

بازرسي پس از پوشش دهي کاسه چراغ

مشخصات فني محصول همانطور که در بخش ()ذکر شد عبارتنداز

روشهاي آزمون اين مشخصات ذيلاً تشريح مي شود

روش آزمايش مشخصات مکانيکي

روش آزمايش طول عمر

آزمايش تيغه هاي اتصال

آزمايش مقاومت در مقابل شرايط محيطي

آزمايش زنگ زدگي

آزمايش مقاومت در درجه حرارتهاي مختلف

آزمايش وضعيت تابش نور

مشخصات صحفه تابش نور به شرح زير است

آزمون مقاومت در برابر لرزش (ارتعاش)

مشخصات دستگاه آزمون

محاسبه ظرفيت، برنامه توليد، شرايط عملکرد

ورق فولاد کششي

باتوجه به ابعاد ورق مصرفي وکاسه چراغ، تعدادورق برشي بدست آمده از هر ورق برابر است با

حباب شيشه اي چراغ جلو خودرو

مواد لازم براي چربي گيري

شستشو با نفت

چربي گيري با سود سوزآور

چربي گيري با جريان برقک

شستشو با اسيد

چسب سيليکوني

مفتول آلومينيوم

لاک

پيچ تنظيم و واشر

مواد بسته بندي

نقشه استقرار ماشين آلات

نقشه استقرار ماشين آلات طرح (چراغ جلو)

نقشه استقرار ماشين آلات طرح (چراغ راهنما و خطر)

نقشه جريان مواد

دستگاه نقطه جوش

دستگاه فاس

کمپرسور

کوره الکتريکي

رکتيفاير

وان هاي شستشو و چربي گيري

جمع بندي ماشين آلات مورد نياز اين واحد در جدول ()درج شده است.

تعيين مشخصات ضروري تاسيسات عمومي

آزمايشگاه

تعميرگاه

تاسيسات برق

برق مورد نياز خط توليد

برق مورد نياز کل واحد

برآورد عمومي برق مصرفي خط توليد (چراغ جلو)

برآورد برق مصرفي توليد (چراغ راهنما و خطر)

برق مصرفي کل واحد توليد چراغ خودرو

برآورد برق مصرفي توليد (چراغ راهنما و خطر)

برق مصرفي ساليانه

مجموع موارد ذيل برق مصرفي ساليانه را برحسب کيلووات ساعت بدست مي دهد

مصرف برق دستگاهها و تجهيزات اصلي و تاسيسات عمومي بصورت

برآور برق مصرفي واحد توليدي (چراغ راهنما و خطر)

تاسيسات آب

برآورد آب روزانه واحد (چراغ راهنما و خطر)

تاسيسات سوخت رساني

انواع و ميزان سوخت مصرفي واحد (چراغ جلو)

تجهيزات حمل و نقل

سوخت مورد نياز وسايل نقليه

سوخت موردنياز وسايل نقليه (چراغ راهنما و خطر)

تاسيسات گرمايش

سرمايش

تاسيسات گرمايش و سرمايش

سيستم اطفاء حريق

هواي فشرده

ديگ بخار

نيروي انساني مورد نياز

بخش هاي مختلف سازماني مورد بررسي عبارتنداز

برآورد پرسنل توليدي

تکنيسين خط توليد

کارکنان توليدي

نيروي انساني توليد (چراغ جلو)

نيروي انساني توليد (چراغ راهنما و خطر)

کارکنان آزمايشگاه

برآورد پرسنل غيرتوليدي

مديريت

کارکنان امور اداري و خدمات

کارکنان تعميرگاه و تاسيسات

نيروي انساني غيرتوليدي (چراغ جلو)

نيروي انساني غيرتوليدي (چراغ راهنما و جلو)

محاسبه سطح زيربنا و مساحت مورد نياز

مساحت سالن توليد

محاسبه انبار مواد اوليه

انبار مواد اوليه

محاسبه سطج انبار محصول

مساحت، تاسيسات و تعميرگاه

برآورد تاسيسات و تعميرگاه

مساحت آزمايشگاه

مساحت ساختمانهاي اداري، رفاهي، خدماتي

برآورد مساحت ساختمانهاي اداري، رفاهي و خدماتي

مساحت زمين، ساختمان و محوطه سازي

مساحت ساختمانها

مساحت اجراي محوطه سازي

نقشه جانمائي ساختمانها

نقشه جانمايي ساختمانها

زمانبندي اجراي پروژه

فصل سوم

بررسي مالي

مقدمه

اطلاعات مربوط به سرمايه در گردش و برآورد آن

برنامه توليد ساليانه

خلاصه اين اطلاعات در جدول ()مشاهده مي گردد.

شرايط عملکرد واحد

شرايط عملکرد واحد

مقدار و ارزش مواد اوليه مصرفي

برآورد هزينه تامين مواد اوليه مصرفي (چراغ جلو)

برآورد هزينه تامين مواد اوليه مصرفي (چراغ راهنما و جلو)

هزينه هاي تامين انواع انرژي مورد نياز

نتايج اين اطلاعات در جدول ()قابل مشاهده مي باشد.

هزينه هاي تامين انواع انرژي مورد نياز (چراغ جلو)

هزينه هاي تامين انواع انرژي مورد نياز (چراغ راهنما و جلو)

هزينه خدمات نيروي انساني

جدول ()چکيده اين محاسبات را نشان مي دهد.

هزينه هاي خدمات نيروي انساني (چراغ جلو)

هزينه هاي خدمات نيروي انساني (چراغ راهنما و خطر)

جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه در گردش

مواد اوليه و قطعات مورد نياز

حقوق و دستمزد کارکنان

انرژي مورد نياز

د)هزينه هاي فروش

هـ)ساير هزينه ها

جمع اقلام سرمايه در گردش (چراغ جلو)

جمع اقلام سرمايه در گردش (چراغ جلو)

اطلاعات مربوط به سرمايه ثابت و برآورد آن

هزينه ماشين آلات و تجهيزات خط توليد

هزينه هاي تامين ماشين آلات و تجهيزات خط توليد (چراغ جلو)

هزينه هاي تامين ماشين آلات و تجهيزات خط توليد (چراغ راهنما و خطر)

هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومي

هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومي (چراغ جلو)

هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومي (چراغ راهنما و خطر)

هزينه زمين، ساختمان و محوطه سازي

برآورد هزينه هاي زمين، محوطه سازي و ساختمان سازي (چراغ جلو)

هزينه وسائط نقليه عمومي و وسايل حمل ونقل

هزينه وسايل نقليه عمومي و حمل و نقل (چراغ جلو)

هزينه وسايل نقليه عمومي و حمل و نقل (چراغ جلو)

هزينه لوازم و اثاثيه اداري

هزينه هاي قبل از بهره برداري

هزينه هاي مطالعات اوليه

ب)هزينه ثبت قراردادها و تسهيلات مالي

ج)هزينه هاي مربوط به آموزش مقدماتي، راه اندازي و بهره برداري آزمايشي

د)هزينه هاي جاري دوره اجراي طرح

ح)هزينه هاي پيش بيني نشده

جمع بندي هزينه هاي قبل از بهره برداري در جدول ()ارائه شده است.

هزينه هاي قبل از بهره برداري (چراغ جلو)

هزينه هاي قبل از بهره برداري (چراغ راهنما و خطر)

جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت

جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت (چراغ جلو)

جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت (چراغ راهنما وخطر)

کل سرمايه گذاري

برآورد سرمايه گذاري (چراغ جلو)

برآورد سرمايه گذاري (چراغ راهنما و خطر)

هزينه هاي توليد

هزينه هاي ثابت

برآورد هزينه هاي ثابت (چراغ جلو)

برآورد هزينه هاي ثابت (چراغ راهنما وخطر)

هزينه هاي متغير

برآورد هزينه متغير (چراغ جلو)

برآورد هزينه متغير (چراغ راهنما و خطر)

فصل چهارم

ارزیابی و نتیجه گیری

قيمت تمام شده محصول

برآورد کل هزينه سالانه (چراغ جلو)

برآورد کل هزينه سالانه (چراغ راهنما وخطر)

باتوجه به ظرفيت اسمي واحد، قيمت تمام شده محصول برابر است با

صورتهاي مالي و شاخص هاي اقتصادي طرح

ارزيابي مالي و اقتصادي طرح

شاخص هاي مالي و اقتصادي طرح (چراغ جلو)

شاخص هاي مالي و اقتصادي طرح (چراغ راهنما و خطر)

قیمت: 13000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه