امروز دوشنبه 27 اردیبهشت 1400
file.cloob24.com
  0
  تعداد صفحات: 57 صفحه

  کار تحقیقی برای رشته های حقوق و گرایش های آن در مورد جرایم رایانه ای

  فصل اول: تاریخچه جرایم رایانه ای

  فصل دوم: تعریف جرایم رایانه ای

  فصل سوم: انواع و ویژگی های جرایم رایانه ای

  فصل چهارم: محتوای جرایم رایانه ای

  فصل پنجم: آثارمخرب جرایم رایانه ای

  فصل ششم: جرایم رایانه ای و راهکار های پیشگیرانه

  فصل هفتم: جرایم رایانه ای مهم در کشور

  خرید و دانلود - 28500 تومان
  0
  تعداد صفحات: 1 صفحه

  اهداف کلی

  اهداف جزیی و رفتاری

  وسایل لازم

  روش تدریس

  تدریس

  فعالیت

  ارزشیابی

  خرید و دانلود - 3000 تومان
  0
  تعداد صفحات: 2 صفحه

  هدف کلی

  اهداف جزیی

  اهداف رفتاری

  وسایل مورد نیاز

  ارزشیابی ورودی

  ایجاد انگیزه

  ارائه درس

  جمع بندی

  ارزشیابی پایانی

  تعیین تکلیف

  خرید و دانلود - 3000 تومان
  0
  تعداد صفحات: 2 صفحه

  اهداف کلی

  اهداف جزیی

  فعالیت مقدماتی

  روش تدریس

  ارزشیابی تشخیصی

  ارائه درس

  خلاصه و جمع بندی

  ارزشیابی پایانی

  تعیین تکلیف

  خرید و دانلود - 3000 تومان
  0
  تعداد صفحات: 2 صفحه

  اهداف کلی

  هدفهای جزئی

  هدفهای رفتاری

  روشهای تدریس

  مواد و وسائل آموزشی

  فعالیتهای قبل از تدریس

  (مهارتهای ارتباطی) ارزشیابی تشخیصی (ورودی)

  معرفی درس جدید و

  ایجاد انگیزه فعالیت ضمن تدریس

  فرایند یاد دهی

  و یاد گیری جمع بندی و

  نتیجه گیری ارزشیابی تکوینی

  و پایان فعالیت خلاقانه

  دانش آموزان تعیین تکلیف

  اختتامیه

  خرید و دانلود - 3000 تومان
  0
  تعداد صفحات: 1 صفحه

  اهدف کلی

  اهداف جزیی و رفتاری

  فعالیت های قبل از تدریس

  ارزشیابی تشخیصی

  معرفی درس جدید و ایجاد انگیزه

  فعالیت های ضمن تدریس

  جمع بندی و نتیجه گیری

  ارزشیابی تکوینی

  تعیین تکلیف

  خرید و دانلود - 3000 تومان
  0
  تعداد صفحات: 2 صفحه

  اهداف جزیی و رفتاری

  ایجاد انگیزه

  روش تدریس

  جمع بندی مطالب

  ارزشیابی پایانی

  تکلیف خلاقیتی

  خرید و دانلود - 3000 تومان
  0
  تعداد صفحات: 1 صفحه

  اهدف کلی

  اهداف جزیی و رفتاری

  فعالیت های قبل از تدریس

  ارزشیابی تشخیصی

  معرفی درس جدید و ایجاد انگیزه

  فعالیت های ضمن تدریس

  جمع بندی و نتیجه گیری

  ارزشیابی تکوینی

  تعیین تکلیف

  خرید و دانلود - 3000 تومان
  0
  تعداد صفحات: 1 صفحه

  اهدف کلی

  اهداف جزیی و رفتاری

  فعالیت های قبل از تدریس

  ارزشیابی تشخیصی

  معرفی درس جدید و ایجاد انگیزه

  فعالیت های ضمن تدریس

  جمع بندی و نتیجه گیری

  ارزشیابی تکوینی

  تعیین تکلیف

  خرید و دانلود - 3000 تومان