امروز دوشنبه 27 اردیبهشت 1400
file.cloob24.com
  0
  تعداد صفحات: 25 صفحه

  فهرست مطالب:

  معرفی محل کار آموزی

  مقررات اداری مدرسه و محیط ظاهری آن

  وظایف معلمان

  وظایف مدیر

  پرسشنامه ای جهت نظر خواهی

  گزارش شماره: یک

  گزارش شماره: دو

  گزارش شماره: سه

  گزارش شماره: چهار

  طرح درس جغرافیا

  قیمت: 4000 تومان - خرید
  0
  تعداد صفحات: 35 صفحه

  فهرست مطالب:

  فصل اول

  نظریه فردریک تیلور و مدیریت علمی

  اصول مدیریتی فایول

  نظریه ماکس وبر

  فصل دوم

  تعاریف و مفاهیم

  اهداف

  ارکان و تشکیلات

  وظایف سازمان

  شرایط و نحوه تاسیس

  وظایف عملیاتی مدیران

  تاثیر مهارتهای مدیریتی در عملکرد مدیران

  موانع و مشکلات مدیریتی

  چارت سازمانی

  چارت سازمانی استان

  شرح وظایف سایر کارکنان - ستاد فرماندهی و وظایف آن

  نحوه اداره امور مالی و منابع مالی

  نحوه ارزشیابی کارکنان

  روابط و سلسله مراتب سازمانی (رسمی)

  روابط غیر رسمی سازمان

  آیین نامه انضباطی کارکنان

  -منشور اخلاقی سازمان

  ارتباط با سایر نهادها

  امور خدماتی و بهداشتی

  فضای فیزیکی

  فصل سوم: نتیجه گیری

  منابع

  قیمت: 5000 تومان - خرید