امروز یکشنبه 16 مرداد 1401 file.cloob24.com
0

چکیده:

نقش اجتماعی در دید گاههای مختلف جامعه شناسی معانی متعددی دارد. طبق نظر  لوین سون نقش اجتماعی به طور صریح یا ضمنی حداقل در سه مفهوم به کار رفته است: 1- به عنوان اقتضاهای ساختار معین مرتبط با موقعیتهای اجتماعی  2- جهت گیری فکری و عملی فرد به عنوان عضوی از سازمان اجتماعی 3- کنش های فردی اعضاء بر حسب ارتباط آنها با ساختار اجتماعی. در هر سه مفهوم فوق فرض بر این است که ارتباط نزدیکی بین تجویزهای اجتماعی و انطباق فردی وجود دارد. و مکانیسم های این ارتباط، انتساب و اکتساب می باشد.

استعمال متعدد مفهوم نقش در نظریه های جامعه شناسی  در پاسخ به این سوال است که چگونه الگوهای سازمان اجتماعی پدید می آیند؟ و چگونه تغییر یافته و نهایتاً تداوم می یابند؟ در پاسخ به این سوال کارکرد گرایان و کنشگران معتقدند که جامعه انسانی در قالب پایگاهها و نقش ها سازمان می یابد. و از این طریق جامعه از انگیزه ها و نیاز های فردی برای حفظ خود استفاده می کند. اَشکال پایدار تر این سازمان یابی همان چیزی است که از آن به انتظارات نقش یاد می شود. این مفهوم نشان می دهد که چگونه رفتار فردی تحت تاثیر الگو های قاعده مند اجتماعی قرار گرفته،کنش و واکنش افراد قابل پیش بینی می گردد.

طبق رویکرد تعامل گرایی افراد متعلق به یک فرهنگ، جهان پیرامون و بسیاری از موقعیت های اجتماعی را به طور مشابه تعریف می نمایند. زیرا انتظارات مشابهی طی جریان جامعه پذیری برای آنان بوجود می آید  و نقش اجتماعی صورت بارز تعامل های پایدار و  مستمر می باشد.

تفسیر دیگر از نحوه سازمان یابی جامعه ازطریق نقش ها در رویکرد نمایشی منعکس شده است . شکسپیر عبارت معروفی دارد: جهان صحنه نمایش است. و همه مردان و زنان صرفاً بازیگرانند. آنها  از یک در به صحنه می آیند و از در دیگر صحنه نمایش را ترک می کنند و هر فرد انسانی در مدت عمرش نقش های متعددی بازی می نماید.

طبق این رویکرد، انسانها به عنوان بازیگران اجتماعی در زندگی واقعی با رعایت اصول صحنه آرایی و با جلب نظر دیگران تماشاگر به اهداف فردی و گروهی دست می یابند.

نکته قابل توجه در کلیه این برداشت ها این است که  فرض می شود که در واقعیت امر مقتضیات نقش به روشنی معین شده است در حالی که عدم قطعیت کنش مورد انتظار مرتبط با موقعیت های اجتماعی، دامنه تغییر پذیری انتظارات نقش ها، دوپهلویی هنجار های سازنده نقش ها بر حسب مقاصد فردی و یا گروهی، آزادی عمل افراد در حصار ساختار اجتماعی را نشان می دهد و راه را برای پویایی اجتماعی باز می گذارد. در جهان اجتماعی که توسط اورینگ گافمن تصویر می شود، قواعد اخلاقی و همنوایی با آن حافظ سازمان اجتماعی معرفی نمی شود بلکه در کنار آن،کاردانی و رفتار محتاطانه و درایت فردی است که آن را از متلاشی شدن مصون نگه می دارد.

واژگان کلیدی: نقش، پایگاه، انتظارات نقش، تعامل، سازمان جامعه، همنوائی، میان ذهنیت.

0

چکیده:

در این بررسی با توجه به دسترسی به داده ها و اطلاعات مورد نیاز عمدتاً به جنبه های اقتصادی و بویژه جمعیتی نقش آموزش و پرورش بر توسعه کشور پرداخته ایم. هدف این بوده است که در این زمینه ها تاثیر نظام آموزشی بر فرایند توسعه کشور در یک مقطع زمانی را بشناسیم. از آنجا که وضعیت موجود کشور در تامین لوازم کارکردی خود (اعم از درجه قدرت انطباق یافتگی با محیط طبیعی در تامین نیاز های زیستی، حفظ الگو، انسجام و یگانگی، دستیابی به اهدا ف) تحت تاثیر عوامل ، شرایط و زمینه هایی بوده است که در سال های گذشته برکشورحاکم بوده و تعیین شده است و امکان دستکاری عمدی این عوامل و شرایط بر هیچ محقّقی وجود ندارد،لذا نوع تحقیق غیر آزمایشی را بکار برد ه ایم. کشور ایران در سال 1375 را که آخرین سر شماری در آن شده است، را به عنوان جامعه آماری و استان های کشور را بر مبنای  همان سال به عنوان نمونه آماری انتخاب کرده ایم. از آنجا که در تهیه داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از داده های موجود که عمدتاً توسط سازمان مرکز آمار ایران تولید شده است استفاده کرده ایم،در  شیوه گردآوری  داده ها نیزاز  تحلیل ثانوی سود جسته ایم. 

با توجه به گذشته نگر بودن موضوع، برای بررسی رابطه بین متغیر ها و آزمون فرضیه ها،  تحلیل همبستگی و رگرسیون دو متغیره را بکار برده ایم. نتایج تحلیل آماری حاکی از آن است که در بعد اقتصادی، گسترش تحصیلات عمومی با افزایش تولید ناخالص ملّی که  شاخص آن در آمد سرانه است در ارتباط بوده و بر آن اثر نسبتاً قوی داشته است. همینطور آموزش و پرورش توانسته نیمی از منبع انسانی کشور (زنان) را به تدریج آماده ورود به عرصه های اقتصادی نماید. این اثر در مناطق و استان هایی بیشتر دیده می شود که  دارای ضریب درجه برخورداری بالا بوده است. با این حال گسترش تحصیلات  نتوانسته است میزان سرمایه گذاری های خانوار ها را در استان های کشور تحت تاثیر معنی داری قرار دهد.

در بعد جمعیتی آموزش و پرورش بر متغیر های موثر بر کاهش رشد جمعیت که در دهه های اخیر تعادل نظام اجتماعی کشور را تهدید می کرد اثر معنی داری گذاشته و باعث افزایش دادن آگاهی ها، باعث استفاده  بیشتر از وسایل پیش گیری از بارداری و باروری شده است. همبستگی نسبتاًقوی میان باسوادی زنان و میزان استفاده از پیش گیرنده های مدرن و سنتی دلیلی بر این ادعا است. بعلاوه،آموزش و پرورش به سبب نشر آگاهی های بهداشتی و تغذیه ای و کیفیت نگهداری کودک از طریق نظام آموزشی  بر کاهش مرگ ومیر کودکان و بواسطه آن بر افزایش عمر متوسط و امید زندگی در بدو تولد  و کاهش رشد جمعیت در مرحله سوم انتقال جمعیتی اثر معنی داری گذاشته است.

0

مفهوم قشر یا لایه و قشر بندى از زمین‏شناسى گرفته شده و طى آن جامعه به لایه‏هاى زمین تشبیه شده است.همانند لایه‏هاى  Aو B و C در زمین‏شناسى، اعضاى جامعه نیز به لایه‏ها و قشرهاى بالا، متوسط و پایین، طبقه بندى مى‏شوند(رفیع پور، 1372: 440).قشر بندى، در دانش اجتماعى، نظام خاص مبتنى بر نابرابرى اجتماعى و رده بندى گروه‏ها و افراد برحسب سهم آنان از دست آوردهاى مطلوب و حائز ارزش اجتماعى است. (ساروخانی، 1370: 731)

اساس قشربندی جامعه، کمیابی و محدودیت و نابرابری در برخورداری از امکانات مزیت دار و ارزشمند است.هر جامعه متناسب با اعتبار و ارزشى که براى یک پایگاه خاص قایل است، سهمى از مزایا و پاداش‏هاى کمیاب ومقبول و مطلوب همچون قدرت (اقتدار رسمى ناشى از یک موقعیت‏یا توانایى پیشبرد ایده‏ها و اهداف به رغم مخالفت احتمالى دیگران)، ثروت و دارایى (حقوق اساسى یا امکان تصرف فرد در اموال و خدمات)، منزلت اجتماعى (قضاوتى که به موجب آن، جامعه یک پایگاه را بر دیگر پایگاه‏ها ترجیح مى‏دهد و حیثیت، اهمیت‏یا محبوبیت‏بیشترى براى آن لحاظ مى‏کند) و پاداش روانى (عایدى یا واکنش غیر مادى همچون احترام، افتخار، امنیت، استقلال و آزادى عمل که مایه خردسندى و رضایت‏خاطر فرد مى‏شود.) به او اختصاص خواهد داد.

دارندگان سهمیه‏هاى مشابه از این مزایا و پاداش‏ها، على‏رغم پایگاه‏هاى متفاوت، لایه‏ها یا قشرهاى گوناگون یک جامعه را تشکیل مى‏دهند. از این منظر، هر جامعه از قشرهاى متفاوتى ساخته شده است که با نظمى رتبه‏بندى شده، بر پایه سهمیه اختصاصى خود از پاداش‏هاى فوق‏الذکر در یک نظام سلسله مراتبى آرایش یافته است. دارونیست های اجتماعی معتقدند که انسان مانند سایر حیوانات و نباتات باید رده بندی شود و در جریان انتخاب آنهائیکه در مرتبه بالاتری قرار می‌گیرند طبیعتاً بر دیگران ارجحیت دارند. بنابراین کسانی که استعدادهای طبیعی دارند فرمانروا و آنانی که از استعدادهای طبیعی بی بهره‌اند توده‌های کارکن را تشکیل می‌دهند. از نمایندگان مشهور این طرز تفکر می‌توان اسپنسر , باگهموت , کمپلوویج ,راتزنهوفر , فرانگلین وارد, وودبری اسمال و سامنر را نام برد.قشربندى تفاوت:  منظور از تفاوت، تمایز و دسته بندى اسمى است; براى مثال راننده تاکسى با بقال به لحاظ شغلى متفاوتند، ولى از نظر رتبه اجتماعى یکسان تلقى مى‏شوند و از پایگاه اجتماعى برابرى برخوردارند، این نوع تفاوت از موضوع بحث‏خارج است.

انسان‏ها به طور طبیعى از توانمندى‏هاى متفاوتى برخوردارند.در نتیجه نابرابرى نیز طبیعى به نظر مى‏رسد، لیکن نابرابرى همواره به تفاوت‏هاى طبیعى مستند نیست.به قول لنسکى «هر چند قشربندى اجتماعى مى‏تواند در آغاز مبتنى بر کار، توان، استعداد و وظیفه فرد باشد; اما پس از چندى تثبیت مى‏شود و در نتیجه امتیازات بدون توجه به این معیارها و صرفا در نتیجه وضع ثبیت‏شده قشربندى توزیع مى‏شوند» (ساروخانی، همان: 733).

نابرابرى: نابرابری مسئله جداناشدنی از انسان  و جامعه انسانی است و به تمایزاتى اطلاق مى‏شود که صرفا اسمى نیستند، بلکه رتبه‏اى هستند، این تمایزات دو گونه‏اند:  الف) نابرابرى طبیعى: انسان‏ها به طور طبیعى از نظر توانایى‏هاى جسمى و فکرى نابرابرند; براى مثال روان شناسان بهره هوشى، (i. Q) افراد مختلف را داراى مراتب مختلف مى‏دانند(احمدی، 1366: 67).

ب) نابرابرى اجتماعى: عبارت است از تفاوت‏هاى رتبه‏اى افراد جامعه که مستند به پایگاه اجتماعى است و از مناسبات اجتماعى ناشى مى‏گردد، همانند فقیر و ثروتمند.مفهوم قشربندى در این مورد خاص دارای منشا درونی و بیرونی است.

1- نابرابری بیرونی: این نوع نابرابری که از بیرون بر فرد تحمیل می شود از تبعیض آمیزترین نابرابری هاست و به پایگاه محول فرد مربوط می گردد. سن، جنسیت، قومیت، نژاد، رنگ، مذهب، زبان و طبقه  و سایر ویژگی های انتسابی فرد موجب می گردد تا او موقعیت ها و تولیدات مختلف مادی، سیاسی، اطلاعاتی و اجتماعی را به دست آورد یا از دسترسی به آنها محروم گردد.

2- نابرابری درونی،: این نوع نابرابری که بیشتر مختص جامعه مدرن است، ناشی از تقسیم کار اجتماعی و ویژگی های اکتسابی در جامعه است. از آن حیث که استعداد افراد و توانایی آنان و نیز کارکرد و نقش هر کس در جامعه متفاوت است به اقتضای این تفاوت از بهره های متفاوت مادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برخوردار می گردد. این نوع نابرابری اگر در مسیر صحیح هدایت شود و هر کس بتواند استعدادهای خود را در فضایی سالم شکوفا کند و همگان از حداقل شرایط و مواهب انسانی برخوردار باشند، عین عدالت است و نابرابری است که باید باشد تا جامعه بتواند ادامه حیات دهد.

0
چکیده

مقدمه

تعریف آموزش و پرورش

اهمیت آموزش ابتدایی

اهداف آموزش و پرورش

اهداف آموزش و پرورش ابتدایی

نظام آموزشی ایران

نظام آموزشی ایتالیا

پیش دبستانی

مقطع ابتدایی

تاریخچه‌ی آموزش و پرورش ایران

آموزش پیش از دبستان (دوره‌ی آمادگی) در ایران

دوره پیش دبستانی در ایتالیا

انواع مدارس در ایتالیا

آموزش دانشگاهی

دوره دبیرستان در ایتالیا

پذیرش تحصیلی

ارزیابی تحصیلی

آموزش دوره‌ی ابتدایی ایران

مواد و کتاب درسی در دوره‌ی ابتدایی ایران

امتحانات و شرایط ارتقا به تحصیلی بالاتر

آموزش دوره‌ی متوسطه در ایران

دوره‌های آموزش عالی ایران

نظام آموزش عالی ایتالیا

اساس نظام آموزش عالی ایتالیا

بخش دانشگاهی در آموزش عالی ایتالیا

نظام آموزش عالی در ایتالیا

دوره‌های کارشناسی

دوره‌های کارشناسی ارشد

نظام آموزش عالی ایتالیا

مقطع دکتری و دوره‌های تخصصی

دوره‌های تخصصی

دوره‌های ارشد یک‌ساله

دوره‌های پیشرفته

مدارک تحصیلی در ایتالیا

بکارگیری و استخدام نیروهای تربیت‌معلم در ایران

گزینش تربیت‌معلم

استخدام و جذب معلم

تربیت‌معلم در ایتالیا

آموزشی معلمان پایه

نتیجه گیری

منابع

خرید و دانلود - 25000 تومان
0
چکیده

مقدمه

تعریف آموزش و پرورش

اهمیت آموزش ابتدایی

اهداف آموزش و پرورش

اهداف آموزش و پرورش ابتدایی

نظام آموزشی ایران

نظام آموزشی فرانسه

موقعیت اقتصاد‌ی

آموزش پیش‌د‌بستانی

مقایسه دوره پیش دبستانی ایران و فرانسه

آموزش ابتد‌ایی

آموزش متوسطه

مد‌یریت آموزشی

شورای کلاسی د‌ر د‌وره متوسطه

آموزش از راه د‌ور

آموزش فنی و حرفه‌ای

تاریخچه‌ی آموزش و پرورش ایران

آموزش پیش از دبستان (دوره‌ی آمادگی) در ایران

دوره پیش دبستانی در فرانسه

دوره ابتدایی در فرانسه

دوره های دبستانی

برنامه های درسی دبستان

آموزش دوره‌ی ابتدایی ایران

مواد و کتاب درسی در دوره‌ی ابتدایی ایران

امتحانات و شرایط ارتقا به تحصیلی بالاتر

آموزش پیش از دبستان در فرانسه

آموزش ابتد‌ایی

آموزش متوسطه

مد‌یریت آموزشی

مد‌ارس آزاد‌ (غیررسمی)

آموزش از راه د‌ور

آموزش فنی و حرفه‌ای

آموزش دوره‌ی راهنمایی در ایران

آموزش دوره‌ی متوسطه در ایران

شرایط پذیرش، مدت تحصیل و نحوه‌ی ارزشیابی امتحانات

دوره‌های آموزش عالی ایران

شرایط ورود به دانشگاها و مؤسسات آموزش عالی

تحصیلات عالی در فرانسه

آموزش عالی فرانسه

آموزش عالی فرانسه

شهریه دانشجویان در فرانسه

بکارگیری و استخدام نیروهای تربیت‌معلم در ایران

گزینش تربیت‌معلم

استخدام و جذب معلم

تربیت‌معلم در فرانسه

تربیت معلم برای دوره راهنمایی

تربیت معلم برای دبیرستانها

آموزش معلمین مقطع ابتدایی

گزینش تحصیلی

آموزش معلمین مقطع متوسطه

آموزش معلمین فنی و حرفه ای

نتیجه گیری

منابع

خرید و دانلود - 25000 تومان
0
چکیده

مقدمه

تعریف آموزش و پرورش

اهمیت آموزش ابتدایی

اهداف آموزش و پرورش

اهداف آموزش و پرورش ابتدایی

نظام آموزشی ایران

نظام آموزشی آلمان

پیش دبستانی

مقطع ابتدایی

مقطع متوسطه

تاریخچه‌ی آموزش و پرورش ایران

آموزش پیش از دبستان (دوره‌ی آمادگی) در ایران

دوره پیش دبستانی در آلمان

دوره ابتدایی در آلمان

انواع مدارس در آلمان

دوره دبیرستان در آلمان

تحصیل در آلمان در مقطع دبیرستان

هزینه های تحصیل در آلمان در مقطع دبیرستان

آموزش دوره‌ی ابتدایی ایران

مواد و کتاب درسی در دوره‌ی ابتدایی ایران

امتحانات و شرایط ارتقا به تحصیلی بالاتر

آموزش پیش از دبستان در آلمان

آموزش دوره‌ی راهنمایی در ایران

آموزش دوره‌ی متوسطه در ایران

دوره‌های آموزش عالی ایران

شرایط ورود به دانشگاها و مؤسسات آموزش عالی

تحصیلات عالی در آلمان

دانشگاه‌های آلمان

مدت زمان تحصیل مدرک کارشناسی

مدت زمان تحصیل مدرک کارشناسی ارشد

تحصیل مدرک دکتری

بکارگیری و استخدام نیروهای تربیت‌معلم در ایران

گزینش تربیت‌معلم

استخدام و جذب معلم

تربیت‌معلم در آلمان

نتیجه گیری

منابع

خرید و دانلود - 25000 تومان
0
چکیده

مقدمه

تعریف آموزش و پرورش

اهمیت آموزش ابتدایی

اهداف آموزش و پرورش

اهداف آموزش و پرورش ابتدایی

نظام آموزشی ایران

نظام آموزشی کانادا

ساختار نظام آموزشی

مقاطع تحصیلی در کانادا

پیش دبستانی در کانادا

تحصیلات ابتدایی در کانادا

مقطع متوسطه در کانادا

تفاوت سیستم آموزشی در استان های کانادا

مدارس خصوصی در کانادا

تاریخچه‌ی آموزش و پرورش ایران

آموزش پیش از دبستان (دوره‌ی آمادگی) در ایران

دوره پیش دبستانی در کانادا

مقاطع آموزش ابتدایی و متوسطه

دوره راهنمایی در کانادا

انواع مدارس در کانادا

مدارس دولتی کانادا

مدارس خصوصی کانادا

مدارس خانگی کانادا

دوره دبیرستان در کانادا

آموزش دوره‌ی ابتدایی ایران

مواد و کتاب درسی در دوره‌ی ابتدایی ایران

امتحانات و شرایط ارتقا به تحصیلی بالاتر

آموزش پیش از دبستان در کانادا

برنامه های آموزشی و ارزشیابی تحصیلی

آموزش دوره‌ی راهنمایی در ایران

آموزش دوره‌ی متوسطه در ایران

دوره‌های آموزش عالی ایران

شرایط ورود به دانشگاها و مؤسسات آموزش عالی

تحصیلات عالی در کانادا

انواع موسسات آموزش عالی

کالج‌های دانشگاهی

رشته‌های عملی و فنی.

کالج‌ها و موسسات فنی

کالج‌های حرفه‌ای

دانشگاه‌های عالی

نحوه پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی

تحصیل در مقطع لیسانس در کانادا

تحصیل در مقطع فوق لیسانس و دکتری در کانادا

شیوه جذب، بکارگیری و استخدام نیروهای تربیت‌معلم در ایران

گزینش تربیت‌معلم

استخدام و جذب معلم

تربیت‌معلم در کانادا

آموزش معلمان

آموزش معلمین مقطع ابتدایی

آموزش معلمین مقطع متوسطه

آموزش اساتید دانشگاهی

نتیجه گیری

منابع

خرید و دانلود - 25000 تومان
0
چکیده

مقدمه

تعریف آموزش و پرورش

اهمیت آموزش ابتدایی

اهداف آموزش و پرورش

اهداف آموزش و پرورش ابتدایی

نظام آموزشی ایران

نظام آموزشی انگلستان

آموزش ابتدایی 

آموزش متوسطه

آموزش تکمیلی

آموزش عالی

تاریخچه‌ی آموزش و پرورش ایران

آموزش پیش از دبستان (دوره‌ی آمادگی) در ایران

دوره پیش دبستانی در انگلستان

دوره ابتدایی در انگلستان

دوره راهنمایی در انگلستان

انواع مدارس در انگلستان

مدارس دولتی انگلستان

مدارس خصوصی انگلستان

مدارس خانگی انگلستان

دوره دبیرستان در انگلستان

آموزش دوره‌ی ابتدایی ایران

مواد و کتاب درسی در دوره‌ی ابتدایی ایران

امتحانات و شرایط ارتقا به تحصیلی بالاتر

آموزش پیش از دبستان در انگلستان

برنامه های آموزشی و ارزشیابی تحصیلی

آموزش دوره‌ی راهنمایی در ایران

آموزش دوره‌ی متوسطه در ایران

شرایط پذیرش، مدت تحصیل و نحوه‌ی ارزشیابی امتحانات

دوره‌های آموزش عالی ایران

شرایط ورود به دانشگاها و مؤسسات آموزش عالی

تحصیلات عالی در انگلستان

دانشگاهها و کالج ها در انگلستان

دوره های تحصیلی در انگلستان

مقاطع دانشگاهی در انگلستان

دوره کارشناسی یا لیسانس در انگلستان

دوره پیش از کارشناسی ارشد 

تحصیل دوره کارشناسی ارشد در انگلستان

دوره پیش از دکتری (Pre-phD)

دوره دکتری در انگلستان

گزینش تربیت‌معلم

استخدام و جذب معلم

تربیت‌معلم در انگلستان

آموزش های تکمیلی معلمان

نتیجه گیری

منابع

خرید و دانلود - 25000 تومان
0

تعداد صفحات: 22 صفحه

چکیده

مقدمه

تعریف آموزش و پرورش

اهمیت آموزش ابتدایی

اهداف آموزش و پرورش

اهداف آموزش و پرورش ابتدایی

نظام آموزشی ایران

نظام آموزشی آمریکا

سیستم آموزش و پرورش آمریکا

تحصیلات دانشگاهی

تقویم تحصیلی

تاریخچه‌ی آموزش و پرورش ایران

آموزش پیش از دبستان (دوره‌ی آمادگی) در ایران

دوره پیش دبستانی در آمریکا

رویکرد آموزشی در مراکز پیش دبستانی

سن شروع پیش‌دبستانی در آمریکا

تحصیل در مقطع دبستان

شرایط تحصیل در مقطع دبستان

تحصیل در مدارس دولتی

تحصیل در مقطع دبیرستان

دروس ارائه شده در دبیرستانهای آمریکا

آموزش دوره‌ی ابتدایی ایران

مواد و کتاب درسی در دوره‌ی ابتدایی ایران

امتحانات و شرایط ارتقا به تحصیلی بالاتر

سیستم آموزشی مدارس آمریکا

آموزش دوره‌ی راهنمایی در ایران

آموزش دوره‌ی متوسطه در ایران

شرایط پذیرش، مدت تحصیل و نحوه‌ی ارزشیابی امتحانات

دوره‌های آموزش عالی ایران

شرایط ورود به دانشگاها و مؤسسات آموزش عالی

تحصیل کارشناسی در آمریکا

تحصیل کارشناسی ارشد در آمریکا

تحصیل در مقطع دکترا در آمریکا

تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در آمریکا

شیوه‌های جذب، بکارگیری و استخدام نیروهای تربیت‌معلم در ایران

گزینش تربیت‌معلم

استخدام و جذب معلم

تربیت معلم در کشور آمریکا

آموزش معلمین ابتدایی

آموزش معلمین متوسطه

آموزش معلمین استثنایی

نتیجه گیری

منابع

خرید و دانلود - 21000 تومان
0
تعداد صفحات : 84 صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

متغیر تحقیق

تعریف نظری متغیر

تعریف عملیاتی متغیر

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

سازگاری

اهمیت مادر در روابط متقابل مادر و کودک

ناسازگاری

عوامل موثر در پیدایش ناسازگاری

طبقه‌بندی کودکان و نوجوانان ناسازگار

ناسازگاری از دیدگاه مکاتب

ناسازگاری در اثر نوروزها

اختلالات خواب

اختلالات گوارشی

ناسازگاری در اثر سایکوپاتهای زودرس

ناسازگاریهای کودکان و نوجوانان در اثر سایکوزها

تفاوتهای مربوط به جنسیت در اختلالات رفتاری

اختلالات رفتاری کودکان بر حسب سن آنها

پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه پژوهشی

نمونه و روش نمونه‌گیری

ابزار پژوهش

روش اجرا

روش تحلیل داده‌ها

فصل چهارم: نتایج تحقیق

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

محدودیت‌ها

پیشنهادات

منابع

پرسشنامه

خرید و دانلود - 37000 تومان