امروز پنجشنبه 27 تیر 1398
file.cloob24.com
  0
  تعداد صفحات: 10 صفحه

  در این پروژه آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش تعیین وزن مخصوص مصالح سنگی در حالت کوبیده نشده در قالب فایل word در 10 صفحه کاملا قابل ویرایش به همراه تصاویر و محاسبات و نتایج به طور جداگانه برای شن و ماسه که در آن نام آزمایش و شماره استاندارد و هدف از انجام آزمایش و وسایل مورد نیاز آزمایش و مصالح مورد نیاز و شرح آزمایش و محاسبات و فرمول های استفاده شده و نتایج آزمایش بیان شده است.

  فهرست مطالب:

  نام آزمایش

  شماره استاندارد

  هدف از انجام آزمایش

  وسایل مورد نیاز آزمایش

  مصالح مورد نیاز

  شرح آزمایش

  محاسبات

  فرمول های استفاده شده

  نتایج

  قیمت: 9000 تومان - خرید
  0
  تعداد صفحات: 9 صفحه

  در این پروژه آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش تعیین زمان گیرش اولیه و نهایی سیمان هیدرولیکی در قالب فایل word در 9 صفحه کاملا قابل ویرایش همراه با شکل که در آن نام آزمایش و شماره استاندارد آزمایش و هدف از انجام آزمایش و وسایل مورد نیاز آزمایش و مصالح مورد نیاز آزمایش و روش انجام آزمایش و جدول بدست آمده و تعیین زمان های گیرش اولیه و نهایی و خطای آزمایش بیان شده است.

  فهرست مطالب:

  نام آزمایش

  شماره استاندارد آزمایش

  هدف از انجام آزمایش

  وسایل مورد نیاز آزمایش

  مصالح مورد نیاز آزمایش

  روش انجام آزمایش

  جدول بدست آمده

  تعیین زمان های گیرش اولیه و نهایی

  خطای آزمایش

  قیمت: 9000 تومان - خرید
  0
  تعداد صفحات: 9 صفحه

  در این پروژه آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش هم ارز ماسه ای یا ارزش ماسه ای SE در قالب فایل word در 9 صفحه کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر که در آن نام آزمایش و - هدف از انجام آزمایش و شماره استاندارد آزمایش و وسایل مورد نیاز آزمایش و مصالح مورد نیاز و شرح انجام آزمایش و محاسبات جدول استخراج شده و نتیجه به همراه تصاویر آزمایش بیان شده است.

  فهرست مطالب:

  نام آزمایش

  هدف از انجام آزمایش

  شماره استاندارد آزمایش

  وسایل مورد نیاز آزمایش

  مصالح مورد نیاز

  شرح انجام آزمایش

  محاسبات

  جدول استخراج شده

  نتیجه به همراه تصاویر آزمایش

  قیمت: 9000 تومان - خرید
  0
  تعداد صفحات: 10 صفحه

  در این پروژه آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش دانه بندی ماسه به وسیله الک های استاندارد در قالب فایل word در 10 صفحه کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصویر و جداول و نمودار که در آن نام آزمایش و مقدمه و هدف از انجام آزمایش و وسایل مورد نیاز و مصالح مورد نیاز و روش انجام آزمایش و جدول نتایج و منابع ایجاد خطا و جدول استاندارد الک ها و نمودار ترسیم شده بیان شده است.

  فهرست مطالب:

  نام آزمایش

  مقدمه

  هدف از انجام آزمایش

  وسایل مورد نیاز

  مصالح مورد نیاز

  روش انجام آزمایش

  جدول نتایج

  منابع ایجاد خطا

  جدول استاندارد الک ها

  نمودار ترسیم شده

  قیمت: 9000 تومان - خرید
  1
  تعداد صفحات: 8 صفحه

  در این پروژه آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش مدول نرمی ماسه FM در قالب فایل word در 8 صفحه کاملا قابل ویرایش به همراه شکل های مربوطه و محاسبات و نتایج و جدول که در آن نام آزمایش و هدف آزمایش و مقدمه و شرح آزمایش و محاسبات و جداول و محدوده استاندارد بیان شده است.

  فهرست مطالب:

  نام آزمایش

  هدف آزمایش

  مقدمه

  شرح آزمایش

  محاسبات

  جداول

  محدوده استاندارد

  قیمت: 9000 تومان - خرید
  0
  تعداد صفحات: 8 صفحه

  در این پروژه آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش مقاومت در برابر ضربه در قالب فایل word در 8 صفحه کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصویر و محاسبات که در آن مقدمه و هدف از انجام آزمایش و وسایل مورد نیاز آزمایش و مصالح مورد نیاز آزمایش و شرح آزمایش همراه با شکل و محاسبات آزمایش و نتیجه آزمایش بیان شده است.

  فهرست مطالب:

  نام آزمایش

  مقدمه

  هدف از انجام آزمایش

  وسایل مورد نیاز آزمایش

  مصالح مورد نیاز آزمایش

  شرح آزمایش همراه با شکل

  محاسبات آزمایش

  نتیجه آزمایش

  قیمت: 9000 تومان - خرید
  0
  تعداد صفحات: 8 صفحه

  در این پروژه آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش لس آنجلس روش تعیین مقاومت در برابر ساییدگی در قالب فایل word در 8 صفحه کاملا قابل ویرایش که در آن نام آزمایش و مقدمه و وسایل مورد نیاز آزمایش و جدول و تئوری آزمایش و روش انتخابی انجام آزمایش و محاسبات و نتیجه گیری ارایه شده است.

  فهرست مطالب:

  نام آزمایش

  مقدمه

  وسایل مورد نیاز آزمایش

  جدول

  تئوری آزمایش

  روش انتخابی انجام آزمایش

  محاسبات

  نتیجه گیری

  قیمت: 9000 تومان - خرید
  0
  تعداد صفحات: 6 صفحه

  در این پروژه آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش درصد جذب آب ماسه در قالب فایل word در 6 صفحه کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر که در آن نام آزمایش و مقدمه و هدف از انجام آزمایش و وسایل مورد نیاز آزمایش و روش انجام آزمایش و نتایج و اطلاعات بدست آمده بیان شده است.

  فهرست مطالب:

  نام آزمایش

  مقدمه

  هدف از انجام آزمایش

  وسایل مورد نیاز آزمایش

  روش انجام آزمایش

  نتایج و اطلاعات بدست آمده

  قیمت: 9000 تومان - خرید
  0
  تعداد صفحات: 22 صفحه

  در این پروژه آزمایشگاه تکنولوژی بتن-مجموعه 10 آزمایش تکنولوژِی بتن در قالب فایل word در 22 صفحه کاملا قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل و شکل های مربوطه و محاسبات هر آزمایش که در آن آزمایش های اسلامپ و مقاومت فشاری و ضربه و جذب آب ماسه و دانه بندی شن و ماسه و لس آنجلس و ضریب نرمی و غلظت خمیر نرمال سیمان و مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان بیان شده است:

  فهرست مطالب:

  عنوان آزمایش ها

  1- تعیین اسلامپ بتن

  2- تعیین مقاومت فشاری نمونه های مکعبی و استوانه ای بتن

  3- تعیین مقاومت سنگدانه ها در برابر ضربه

  4- تعیین درصد جذب آب ماسه

  5- تعیین دانه بندی مصالح سنگی (شن وماسه)

  6- آزمایش لوس آنجلس

  7- مدول نرمی ماسه

  8- ارزش ماسه ای

  9- تعیین غلظت نرمال خمیر سیمان

  10- تعیین مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان

  قیمت: 9000 تومان - خرید
  0
  تعداد صفحات: 7 صفحه

  در این پروژه آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش تعیین اسلامپ بتن در قالب فایل word در 7 صفحه کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر که در آن نام آزمایش و هدف از انجام آزمایش و شماره استاندارد و وسایل مورد نیاز و شرح آزمایش و شکل های آموزشی انجام آزمایش و نتایج بیان شده است

  فهرست مطالب:

  نام آزمایش

  هدف از انجام آزمایش

  شماره استاندارد

  وسایل مورد نیاز

  شرح آزمایش

  شکل های آموزشی انجام آزمایش

  نتایج

  قیمت: 9000 تومان - خرید